ทดสอบ

Adobe Premiere เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อภาพและเสียง ซึ่งตัวโปรแกรมเองมี ความสามารถในการตกแต่งและตัดต่อภาพ-เสียง และ ใส่ Effect และ Transition ให้กบภาพและเสียง โปรแกรม Premiere เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Adobe

โปรแกรม Visio เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปประเภท Case Tools (Computer aided System engineering Tools) ที่สามารถช่วยในการสร้างแผนภาพประเภทต่างๆ ทำให้สะดวกและง่าย เป็นประโยชน์ ต่อธุรกิจและผู้ชำนาญด้านเทคนิคสำหรับจัดทำเอกสารรวมทั้งนำไปประยุกต์ใช้สร้างงานประเภทผู้ความคิด สร้างสรรค์ออกแบบขั้นตอนการทำงาน และระบบอัตโนมัติงานระยะวิเคราะห์และออกแบบต่างๆ เป็นต้น

กราฟิก หมายถึง ศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งใช้สื่อความหมายด้วยเส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย กราฟ แผนภูมิ การ์ตูน ฯลฯ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายข้อมูลได้ถูกต้องตรงตามที่ผู้สื่อสารต้องการ

Illustrator คือ โปรแกรมที่ใช้ในการวาดภาพ โดยจะสร้างภาพที่มีลักษณะเป็นลายเส้น หรือที่เรียกว่า Vector Graphic จัดเป็นโปรแกรมระดับมืออาชีพที่ใช้กันเป็นมาตรฐานในการออกแบบระดับสากลสามารถทำงานออกแบบต่างๆ ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ เว็บ และภาพเคลื่อนไหวตลอดจนการสร้างภาพเพื่อใช้เป็นภาพประกอบในการทำงานอื่นๆ เช่น การ์ตูน ภาพประกอบหนังสือ 

         โปรแกรมกระดาษทำการที่ศึกษาในหน่วยนี้จะใช้โปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้ง่าย และสะดวกในการใช้งานมาก โปรแกรมนี้จึงเป็นโปรแกรมที่นิยมใช้กันแพร่หลายมาก Microsoft Excel เป็นโปรแกรมหนึ่งในชุดของโปรแกรม Microsoft Office ใช้ในด้านการค านวณ การสร้างกราฟและการจัดการทางด้านฐานข้อมูล รูปแบบของโปรแกรมมีลักษณะเป็นตารางกระดาษทดอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ แต่การแสดงผลจะแสดงได้มากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับขนาดและความกว้างของแต่ละเซลล์รวมทั้งความละเอียดในการแสดงผลด้วย
เป็นโปรแกรมประยุกต์เกี่ยวกับการสร้างกราฟิกเคลื่อนไหว ,ภาพเอฟเฟ็ก และคอมโพสิตในระบบดิจิตอลผลิตโดยบริษัทอะโดบีซิสเต็มส์ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเบื้องหลังของการสร้างภาพยนตร์ และรายการโทรทัศน์การใช้งานหลักคือการก่อกำเนิดแอนิเมชันแบบ 2 มิติ และ2.5 มิติ ,องค์ประกอบภาพเอฟเฟ็ก และการตกแต่ง(การปรับภาพ , การแก้ไขสี และอื่นๆ)

 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมระบบการจัดการฐานข้อมูล 

การสร้างฐานข้อมูล การสร้างตาราง การสร้างแบบสอบถาม การสร้างฟอร์ม การสร้างรายงาน การจัดการฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย กรณีศึกษาระบบการจัดการฐานข้อมูลกับการใช้งานด้านต่างๆ
        ปฏิบัติการสร้างฐานข้อมูล สร้างตาราง เพิ่มข้อมูลในตาราง ประมวลผลข้อมูลในตาราง สร้างแบบสอบถาม สร้างฟอร์ม สร้างรายงาน จัดการฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย ใช้โปรแกรมระบบการจัดการฐานข้อมูลสร้างงานเพื่อการจัดการงานด้านต่างๆเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น และสามารถใช้โปรแกรมระบบการจัดการฐานข้อมูลสร้างงานเพื่อการจัดการงานด้านต่างๆ อย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ
Microsoft PowerPoint 2016 เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างงานนำเสนอ ที่มีความทันสมัยและหลากหลายด้วยการผสมผสาน Multimedia เข้ากับสื่อที่นำเสนอให้มีความโดดเด่น น่าสนใจ ทั้งไฟล์วิดีโอ เสียง ภาพนิ่ง ข้อความ กราฟ แผนภูมิ ฯลฯ โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 สามารถช่วยให้คุณ สร้างงานนำเสนอได้อย่างง่ายและรวดเร็วขึ้น ด้วยส่วนประกอบของ Tab และ Ribbon กลุ่มคำสั่งการทำงานที่ จะทำให้คุณสร้างงานนำเสนอได้อย่างสร้างสรรค์ โปรแกรมมีขั้นตอนการใช้งานที่ง่าย มี Template สำเร็จรูป ให้เลือกใช้งาน สามารถตกแต่งและแก้ไขรูปภาพ วิดีโอ ไฟล์เสียงหรือบันทึกเสียงลงบนสไลด์ ใส่ลักษณะพิเศษ ให้กับงานนำเสนอและนำเสนอผลงานในรูปแบบของวิดีโอได้อีกด้วย 
โปรแกรมเวิร์ดโปรเซสชิ่ง (Word Processing) หรือโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด คือโปรแกรมที่ใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ในการประมวลผลคำ การจัดการคำ ข้อความ เอกสารให้อยู่ในรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการการเริ่มตน้ เขา้สู่โปรแกรมไมโครซอฟตเ์วิร์ด ส่วนประกอบหนา้จอโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด การสร้างแฟ้มเอกสารใหม่การต้งัค่าหนา้กระดาษก่อนพิมพเ์อกสารการบันทึกแฟ้มการเปิดแฟ้มเอกสาร การออกจากแฟ้มเอกสารและการออกจากโปรแกรม

         โปรแกรม Adobe Photoshop CC เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่รวบรวมเครื่องมือสำหรับตกแต่งภาพประสิทธิภาพสูง เพื่อการทำงานระดับมาตรฐานสำหรับนักออกแบบมืออาชีพที่ต้องการสร้างสรรค์งานกราฟิกที่โดดเด่น ทั้งงานบนเว็บและงานสิ่งพิมพ์