ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ มาตรฐานสำหรับการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ (Mobile Devices) วิวัฒนาการเว็บเทคโนโลยี (Web Technology) เว็บเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ คุณลักษณะและการเปรียบเทียบรูปแบบการพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ องค์ประกอบ การติดตั้งและใช้งานเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน ขั้นตอนและเทคนิคการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน การออกแบบส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้ การจัดการข้อมูลภาพ เสียง และวีดีโอ การรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การติดต่อกับระบบฐานข้อมูล การติดตั้งและเรียกใช้เว็บแอพพลิเคชัน