ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหา การค้นคว้า ทดลอง รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลหัวข้องานพิเศษด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความเหมาะสม