คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศซึ่งมีความสามารถหลายอย่างคอมพิวเตอร์จะทำงานได้ต้องประกอบด้วยอุปกรณ์หรือฮาร์ดแวร์และโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์