วิธีการทำงานของคอมพิวเตอร์
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
 ความแตกต่างของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
ลักษณะตัวเครื่องคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ
ส่วนประกอบภายในของเครื่องคอมพิวเตอร์