ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันแพร่หลายไปทั่วโลก ประชากรส่วนใหญ่ในหลายประเทศใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่หนึ่ง และมีอีกหลายประเทศทั่วโลกเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง และภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาราชการของสหภาพยุโรป ดังนั้น การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งจำเป็นในปัจจุบัน