ภาษา Java เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยม เนื่องจากการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา Java สามารถ นําไปใช้ได้ในระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย เช่น Windows OS Android เป็นต้น จากความสามารถของภาษา Java ที่มีความหลากหลาย จึงมีการพัฒนาโปรแกรมด้วยบริษัทใหญ่ๆ เพื่อใช้ในงานเฉพาะทาง ปัจจุบันภาษา Java ได้เข้ามา มีบทบาทในชีวิตประจําวันมากขึ้น และความต้องการโปรแกรมเมอร์ภาษา Java ก็สูงขึ้นมากเช่นกัน