ลักษณะทางพันธุกรรมต่าง ๆ ในสิ่งมีชีวิตจะถ่ายทอดไปทาง “ยีน” ที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์ ซึ่งสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นต่อไปได้ เช่น จากพ่อ -แม่ ไปสู่ลูกหลานสืบต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในมนุษย์และสัตว์ เช่น โครงสร้างอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนไหว สีขน สีผิว รูปร่าง ฯลฯ ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในพืช เช่น โครงสร้างของ ลําต้น รูปร่างของผล ดอก ใบ การเรียงตัวของใบ กลีบดอก และสีของกลีบดอก