ควรเขียนให้เป็นหลักการในภาพกว้าง (principle)  สาระสำคัญคือประเด็นความคิดหรือมโนทัศน์หลัก (Key concept) ของสิ่งที่เรียน ซึ่งจะต้องมีลักษณะเป็นหลักการ ที่แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลต่าง ๆ  โดยที่ไม่ได้เป็นการระบุรายละเอียดปลีกย่อยลงไป ตัวอย่างเช่น การเขียนสาระสำคัญในการสอนเรื่อง ประวัติสุนทรภู่ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการเขียนสาระสำคัญ ในลักษณะที่เป็นหลักการ และไม่ใช่หลักการตามลำดับ