การเขียนแบบและออกแบบเป็นหนังสือที่สร้างความความรู้ความเข้าใจทางด้านการเขียนแบบและออกแบบระดับพื้นฐานนำเสนอเนื้อหาสาระและแนวทางปฏิบัติงานเขียนแบบและออกแบบให้เกิดทักษะเบื้องต้นที่เป็นมาตรฐานสู่มืออาชีพเริ่มจากการเรียบเรียงเป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่มีพัฒนาการมาโดยลำดับเนื้อหาสาระจึงครอบคลุมครบถ้วนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจความรู้เรื่องการเขียนแบบและออกแบบใช้เป็นคู่มือการเรียนการสอนทบทวนความรู้ความเข้าใจและนำไปฝึกปฏิบัติได้