คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ (2901-1003) ครูบังอร  เลขตะระโก