ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบสองมิติการใช้เส้นแสดงขนาด สัดส่วน ซึ่งสัมพันธ์กับการมองเห็นจริงการสร้างบรรยากาศให้พร่ามัว และชัดเจนเฉพาะสิ่งที่เลือกการแสดงความตื้นลึกโดยการใช้น้ำหนักของสี การแสดงความตื้นลึกด้วยการบังซ้อนกันการแสดงความตื้นลึกด้วยความโปร่งใสหรือวิธีเอ็กรย์ การจัดองค์ประกอบของภาพจัดทำโครงงานย่อยทางด้านงานกราฟิกสองมิติ