ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างภาษโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเว็บ รูปแบการใช้คำสั่งต่าง ๆ การใช้และสร้างฟังก์ชั่น การสร้างฟอร์มบนเว็บเพื่อติดต่อกับผู้ใช้ การเขียนคำสั่งติดต่อกับฐานข้อมูลบนเว็บ และจัดการกับฐานข้อมูลบนเว็บเบื้องต้น