ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา Hyper Text Markup Language (HTML) โครงสร้างของการเขียน HTML ตามมาตรฐาน W3C การแสดงผลและการรับข้อมูล การจัดและการแต่งข้อความ การแต่งสี การบรรจุภาพ การสร้างตารางและการเชื่อมโยงหน้า การจัดสร้างเฟรม Style Sheet และธีม (Theme) การใส่เทคนิคพิเศษ การขอพื้นที่เว็บไซต์และการ Upload เว็บเพจ