ศึกษาและปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยใช้ Database Engine SQL Server, ORACLE, DB2 พื้นฐานการบริหารจัดการฐานข้อมูล (Concept of Database Management and Administration) การสํารองข้อมูล (Data Backup) การกู้คืนข้อมูล (Data Recovery) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) การกําหนดสิทธิของผู้ใช้การเข้ารหัสข้อมูล