บทเรียน 663090102

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานและองค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตัวกลางการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โปรโตคอล รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมยูทิลิตี้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาพกราฟิก การสร้างและตกแต่งภาพกราฟิก

โดยการใช้โปรแกรม Photoshop 

 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ การจัดคุณลักษณะเฉพาะคอมพิวเตอร์ อัพเกรด

(Upgrade) และประกอบคอมพิวเตอร์ตามความจําเป็ น เหมาะสมกบการใช้งาน ติดตั้งซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม การเขียนผังงาน (Flowchart) การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบและทดสอบโปรแกรม

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ สร้างกระบวนการรักษา

ความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศในระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของ
เทคโนโลยีต่อสังคม บทบาทของวิชาชีพที่มีต่อสังคมในเชิงจริยธรรม

การศึกษาและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกบการสร้างเว็บด้วยภาษา Hyper Text Markup Language (HTML)

เนื้อหาของ HTML W3C ฮาร์ดบนและการรับข้อมูลดังกล่าวและแต่งข้อความการแต่ง
สีการแทรกภาพระดับความเข้มข้น อ้างถึงหน้าสร้างเฟรม Style Sheet และ ธีม (Theme) การใส่
เทคนิคพิเศษการขอพื้นที่ เว็บไซต์และอัพโหลดเว็บเพจ

ศึกษาและเข้าใจขั้นตอนการแกปัญหา ค้นคว้า ทดลอง ้ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน นําเสนองานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ั
เว็บไซต์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ ตามความเหมาะสม