Site news

  Mr.Prajit Lektarago
  การเข้าสู่ระบบสำหรับนักศึกษา
  โดย ประจิตร์ เลขตะระโก - เสาร์, 30 เมษายน 2016, 8:47AM
   

  การเข้าสู่ระบบสำหรับนักศึกษา

  นักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้โดยใช้ username เป็น รหัสประจำตัวนักศึกษา เช่น 5931010001 password เป็น วัน/เดือน/ปี เกิด เข่น 05/09/38