ชื่อวิชา ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 (Developing Skills for English Communication II)

รหัสวิชา 3000-1202

ครูผู้สอน นางปานจันทร์ ปัญญาสิม

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาต่อเนื่องจากรหัสวิชา 3000-1201 เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อใช้ในสถานการณ์จริง ตามสาขางานที่เกี่ยวข้อง และฝึกทักษะการวิเคราะห์ แก้ปัญหาและตัดสินใจในสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน และการทำงาน

จุดประสงค์รายวิชา

1.       เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ การใช้ภาษา เพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันและการทำงาน

2.      เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจวัฒนธรรม สังคม ของเจ้าของภาษาในบริบทที่พบ

3.      เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษ การแสวงหาความรู้และใช้กลยุทธ์ในการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา

มาตรฐานรายวิชา

1.       สนทนาโต้ตอบเรื่องราวในชีวิตประจำวันและการทำงานในสถานการณ์ต่างๆได้ถูกต้องเหมาะสมตามวัฒนธรรมสังคม

2.      สรุปใจความสำคัญจากการฟัง อ่าน ตามสาขางานในอาชีพต่างๆ

3.      กรอกแบบฟอร์ม เขียนบรรยาย ถ่ายโอนข้อมูลจากภาพประกอบ เช่น แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ และบันทึกสั้นๆ เกี่ยวกับการทำงาน

4.      ใช้กลยุทธ์ในการเรียนเพื่อปรับปรุงใช้ในการแก้ปัญหา วิเคราะห์ และตัดสินใจ ตามสาขางานในอาชีพต่างๆ

5.      บูรณาการการเรียนรู้ในชั้นเรียนกับการเรียนรู้ด้วยตนเองในศูนย์การเรียนรู้ โดยมีหลักฐานการเรียนบันทึกการเรียนรู้ การประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง