ศึกษาและปฏิบัติการใช้งานทั่วไปของเครื่องพิมพ์ต่าง ๆ การถอดประกอบ ซ่อมบํารุงรักษา ปรับแต่งให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน การเขียนบันทึกช่างซ่อม การเขียนคู่มือซ่อมอุปกรณ์ และวงจรเครื่องพิมพ์