งานบริการคอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรม รหัสวิชา 3105-2204