คำอธิบายรายวิชา  : ศึกษาคำศัพท์, สำนวน, และโครงสร้างภาษาที่ใช้ในการสมัครงาน, คุณสมบัติผู้สมัคร, ข้อมูลส่วนตัว ,ข้อมูลการศึกษา, ประสบการณ์การทำงาน, ผู้รับรองผู้สมัคร, อ่านและสรุปใจความสำคัญประกาศรับสมัครงาน,  เขียนจดหมายสมัครงาน, เขียนประวัติย่อ, เขียนหนังสือรับรองการทำงาน, เขียนประวัติส่วนตัว,  กรอกแบบฟอร์มใบสมัครประเภทต่างๆ,  ฝึกปฏิบัติโต้ตอบการสัมภาษณ์งาน สืบค้นและนำเสนอข้อมูลหางานทำจากแหล่งความรู้ต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต,  หนังสือพิมพ์, วารสาร ฯลฯ