คำอธิบายรายวิชา

               ศึกษา ปฏิบัติ พัฒนาทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เพิ่มพูนการใช้คำ และสำนวนในสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะในงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพและการปฏิบัติงาน เข้าใจความเหมือน   ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม   ตามมารยาทสังคม  ประเพณี และเจ้าของภาษา ฝึกการสนทนาในรูปแบบต่างๆ โดยใช้บทบาทสมมุติ สถานการณ์จำลอง เป็นต้น