ธุรกิจจะอยู่รอดและเติมโตอย่างมั่นคง

ด้วยรู้จักประมาณตน  มีเหตุมีผล

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

มีความเพียรพยายาม  ใช้สติปัญญา

และความรู้อย่างเหมาะสม

มีระบบภูมิคุ้มกันเพื่อให้เกิดสมดุล

และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง

จากปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก