ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่านและเขียน เกี่ยวกับงานช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง