ระบบปฏิบัติการยูนิกส์เบื้องต้น [2901-9002] ครูประจิตร์ เลขตะระโก (1-2-2)