ระบบปฏิบัติการยูนิกส์เบื้องต้น [20901-9201] ครูประจิตร์ เลขตะระโก (1-2-2)