ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้าง [2901-2009] ครูประจิตร์ เลขตะระโก (1-2-2)