การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น (2901-2005) ครูประจิตร์ เลขตะระโก 1-2-2