หลักสูตร ปวส.

สอบมาตรฐานวิชาชีพ

สมรรถนะที่ 1

สมรรถนะที่ 2

สมรรถนะที่ 3

ศึกษาและปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยใช้ Database Engine SQL Server, ORACLE, DB2 พื้นฐานการบริหารจัดการฐานข้อมูล (Concept of Database Management and Administration) การสํารองข้อมูล (Data Backup) การกู้คืนข้อมูล (Data Recovery) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) การกําหนดสิทธิของผู้ใช้การเข้ารหัสข้อมูล

30900-0005 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Networking) 1-4-3

30901-2004 ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย (Network Operating Systems for Server)     1-4-3

คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการบนเครื่องแม่ข่าย (Server Operating Systems) ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  โปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับการบริการและจัดการเครือข่าย  การติดตั้งโปรแกรม การกำหนดการ สื่อสารข้อมูลระบบเครือข่าย การจัดการและกำหนดสิทธิผู้ใช้ (Server administrator and User Management)  การจัดการ  Service   ต่าง ๆ, การจัดทำ   Remote Control, การเขียนคำสั่งสคริปต์   Server Command, การจัดการ   Web Server, File Server, DHCP Server และDNS Server  การติตั้ง   Proxy Server,    การทำ  Virtualization on Server,  การติดตั้งและกำหนดการทำงาน    Firewall,  หลักการของ   Cloud Technology,  เครื่องมือ และโปรแกรมในการจัดการ  Server Management Tools,  การจัดการข้อมูลและโปรแกรมบน   Web Server,  การจัดทำระบบ   Authentication  การจัดทำระบบ Voice-over IP

         ศึึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปที่เป็นที่นิยม ทฤษฎีการใช้สี การใช้ตัวอักษร การเลือกรูปภาพ การออกแบบกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวสําหรับเว็บไซต์ ระบบนําทาง (Navigation) ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) การเลือกใช้ Framework เพื่อตกแต่งเว็บไซต์ให้ทันสมัย การสร้างเว็บไซต์ เพื่อประยุกต์ใช้งานในหน่วยงานหรือภาคธุรกิจ การอัพโหลดสู่อินเทอร์เน็ต

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา JAVA หลักการของ JAVA Platform โมดูลในภาษา JABA – Application Processing Interface (API) การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม IDE และ JAVA Complier ในการพัฒนาโปรแกรม ลำดับขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา JAVA การสร้างและใช้งาน Class, Object, References และ Constructor หลักการ Inheritance Polymorphism และ Overloading ด้วยภาษา JAVA การสร้างและใช้งาน Abstract Class, Interfaces, Packages, รูปแบบและการใช้งาน Data Types และ Variables, Operators, Expression และ Control Flow, Exception Handling, Input/Output การสร้างและเรียกใช้ Java Applets การสรเงฟอร์มจัดการข้อมูลด้วย Abstract Window Toolkit (AWT) และ Swing การเขียนคำสั่งแบบ Event Handling การสร้าง Java Database Connectivity (JDBC) ในการเชื่อมต่อและใช้งานระบบฐานข้อมูล การกำหนดการเรียกใช้งาน Classes และการกำหนดรูปแบบการเข้าถึงและเรียกใช้ข้อมูล

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle) หลักการพื้นฐานและแนวคิดเชิงวัตถุ (Basic Principle of Object Orientation) กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ กลไกของการออกแบบเชิงวัตถุ โมเดลที่ใช้ในการออกแบบเชิงวัตถุ หลักการของ ML Modeling องค์ประกอบของ UML – Things, Relationship – Meaning, Structural และ Generalized/Specialized การเขียน Diagram – Use Case, Static structure, Interaction, State, Activity และ Implementation

ศึกษาและปฏิบัติ Database Management System (DBS),Relational Database Management System (RDBMS) Concept, Entity-Relationship (E-R) Model & Diagram, Normalization,Comonents,Table,Data Type, Constraints,Input masks and validation rules,Setting Relationships,Creating queries,Accessing data,Sorting,Aggregate function in queries, Action tables,Cross tab query, Implementing security. Structured Query Language (SQL), Advanced Query, Functions, Joints, Views,Indexes,Data Integrity,Stored Procedures, Transact SQL, Triggers, Transactions,Locks and Cursors.