การจัดการความปลอดภัย

เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น(31012004)

การใช้รถยนต์ได้มีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น 

ระบบฉีดเชื้อเพลิงแก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (electronic  fuel  injection  system; EFI)  เป็นระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับการพัฒนาแทนการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยคาร์บูเรเตอร์   โดยการนำเอาหัวฉีดและการควบคุมการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์   เป็นการควบคุมปริมาณของแก๊สไอเสีย   ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แต่ละสูบของเครื่องยนต์มีปริมาตรที่เท่ากัน