ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเลขฐานต่างๆ ลอจิกเกต โครงสร้างของวงจรรวมประเภท TTL และ CMOS คณิตศาสตร์ของ Boolean และสมการ Logic De Moran’s Theorem การวิเคราะห์วงจรคอมมิเนชั่น  การลดตัวแปรในฟังก์ชั่น   วงจรคอมมิเนชั่น  วงจรมัลติเพล็กซ์   ดีมัลติเพล็กซ์   ดีโค้ดเดอร์ เอ็นโค้ดเดอร์ คอมพาราเตอร์ วงจรโมโนสเตเบิ้ลและสัญญาณนาฬิกา   ฟลิปฟลอป     วงจรนับ และชิฟรีจิสเตอร์ แบบต่างๆ วงจรพื้นฐาน A/D และ D/A Converter และการนำไปใช้งาน โครงสร้างและการใช้งานหน่วยความจำเป็นแบบต่างๆ ด้วยของจริงและหรือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

p

Information Technology 2020
PhotoStockTools_PS-LR
year 2025