30901-2004 ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย (Network Operating Systems for Server)     1-4-3

คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการบนเครื่องแม่ข่าย (Server Operating Systems) ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  โปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับการบริการและจัดการเครือข่าย  การติดตั้งโปรแกรม การกำหนดการ สื่อสารข้อมูลระบบเครือข่าย การจัดการและกำหนดสิทธิผู้ใช้ (Server administrator and User Management)  การจัดการ  Service   ต่าง ๆ, การจัดทำ   Remote Control, การเขียนคำสั่งสคริปต์   Server Command, การจัดการ   Web Server, File Server, DHCP Server และDNS Server  การติตั้ง   Proxy Server,    การทำ  Virtualization on Server,  การติดตั้งและกำหนดการทำงาน    Firewall,  หลักการของ   Cloud Technology,  เครื่องมือ และโปรแกรมในการจัดการ  Server Management Tools,  การจัดการข้อมูลและโปรแกรมบน   Web Server,  การจัดทำระบบ   Authentication  การจัดทำระบบ Voice-over IP