ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle) หลักการพื้นฐานและแนวคิดเชิงวัตถุ (Basic Principle of Object Orientation) กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ กลไกของการออกแบบเชิงวัตถุ โมเดลที่ใช้ในการออกแบบเชิงวัตถุ หลักการของ ML Modeling องค์ประกอบของ UML – Things, Relationship – Meaning, Structural และ Generalized/Specialized การเขียน Diagram – Use Case, Static structure, Interaction, State, Activity และ Implementation