ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา JAVA หลักการของ JAVA Platform โมดูลในภาษา JABA – Application Processing Interface (API) การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม IDE และ JAVA Complier ในการพัฒนาโปรแกรม ลำดับขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา JAVA การสร้างและใช้งาน Class, Object, References และ Constructor หลักการ Inheritance Polymorphism และ Overloading ด้วยภาษา JAVA การสร้างและใช้งาน Abstract Class, Interfaces, Packages, รูปแบบและการใช้งาน Data Types และ Variables, Operators, Expression และ Control Flow, Exception Handling, Input/Output การสร้างและเรียกใช้ Java Applets การสรเงฟอร์มจัดการข้อมูลด้วย Abstract Window Toolkit (AWT) และ Swing การเขียนคำสั่งแบบ Event Handling การสร้าง Java Database Connectivity (JDBC) ในการเชื่อมต่อและใช้งานระบบฐานข้อมูล การกำหนดการเรียกใช้งาน Classes และการกำหนดรูปแบบการเข้าถึงและเรียกใช้ข้อมูล