ศึึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปที่เป็นที่นิยม ทฤษฎีการใช้สี การใช้ตัวอักษร การเลือกรูปภาพ การออกแบบกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวสําหรับเว็บไซต์ ระบบนําทาง (Navigation) ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) การเลือกใช้ Framework เพื่อตกแต่งเว็บไซต์ให้ทันสมัย การสร้างเว็บไซต์ เพื่อประยุกต์ใช้งานในหน่วยงานหรือภาคธุรกิจ การอัพโหลดสู่อินเทอร์เน็ต