Site news

การเข้าสู่ระบบสำหรับนักศึกษา

 
 
Mr.Prajit Lektarago
การเข้าสู่ระบบสำหรับนักศึกษา
by ประจิตร์ เลขตะระโก - Wednesday, 16 May 2018, 11:01 PM
 

 

 
การเข้าสู่ระบบสำหรับนักศึกษา ใหม่ปีการศึกษา 2561
นักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้โดยใช้ username เป็น รหัสประจำตัวนักศึกษา เช่น 6131010001 password เป็น Ltcวัน/เดือน/ปี เกิด เข่น Ltc25/09/40

 

การเข้าสู่ระบบสำหรับนักศึกษา เก่าปีการศึกษา 2560 หรือ ก่อนนั้น

นักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้โดยใช้ username เป็น รหัสประจำตัวนักศึกษา เช่น 5931010001 password เป็น วัน/เดือน/ปี เกิด เข่น 05/09/38