Site news

  Mr.Prajit Lektarago
  การเข้าสู่ระบบสำหรับนักศึกษา
  by ประจิตร์ เลขตะระโก - Wednesday, 16 May 2018, 11:01 PM
   

   

   
  การเข้าสู่ระบบสำหรับนักศึกษา ใหม่ปีการศึกษา 2561
  นักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้โดยใช้ username เป็น รหัสประจำตัวนักศึกษา เช่น 6131010001 password เป็น Ltcวัน/เดือน/ปี เกิด เข่น Ltc25/09/40

   

  การเข้าสู่ระบบสำหรับนักศึกษา เก่าปีการศึกษา 2560 หรือ ก่อนนั้น

  นักเรียน นักศึกษาสามารถเข...

  Read the rest of this topic
  (97 words)